Hic,một tình bạn vô cùng cao đẹp,đáng quý,và đáng để trân trọng............................................................................................................