Buổi sáng vừa đọc Topic này, buổi tối lại đã thấy cô trên truyền hình Hòa Bình rồi. Thú vị thật :shy: