cô Đông cũng là 1 trog số rất ít người dạy văn = cả tấm lòng mà mình biết
:D
nhưng cái câu "chúng em yêu cô Đông" thì nên để dành để nói những dịp thiêng liêng hơn hay khi thực sự nên nói, đôi...