:shy::shy::shy::shy: mình chưa học cô đông bao h thấy em kể cũng thấy hay