:misdoubt::misdoubt:ô la la
:073: chúc ntn thảo nào mãi xe mình vẫn hok lấy đc :073:
nhưng thank củi em cái cho nóa lịch :boss: