Các bạn có tài liệu bồi dưỡng HSG quốc gia môn Lịch sử chia sẻ nhé! Tình hình là mình đang cố gắng luyện tập! hix