:hamarneh::hamarneh: nói về cô đông
ngày xưa ôn 2 khối B và C vào trường Hoàng
học văn cô Đông và thầy Minh
có lần làm bài về kiều :hamarneh: lôi văn thấy minh dạy ra cho cô đông chấm ...