Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Mặt cười

Giải thích

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Bo-Blog
 • :shock:
  Shock
  Shock
 • :zcool:
  Cool
  Cool
 • :question:
  Question
  Question
 • :zan:
  Zan
  Zan
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :uplook:
  Uplook
  Uplook
 • :love:
  Love
  Love
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :anger:
  Anger
  Anger
 • :kill:
  Kill
  Kill
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :bad:
  Bad
  Bad
 • :hamarneh:
  Hamarneh
  Hamarneh
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :coffee:
  Coffee
  Coffee
 • :grin:
  Grin
  Grin
 • :zsweat:
  Sweat
  Sweat
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :zsmile:
  Smile
  Smile
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :envy:
  Envy
  Envy
 • :zpuke:
  Puke
  Puke
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :zok:
  Ok
  Ok
 • :shuai:
  Shuai
  Shuai
 • :zcry:
  Cry
  Cry
 • Emo Adi
 • :adi_hvt18:
  Adi Hvt18
  Adi Hvt18
 • :adi_hvt8:
  Adi Hvt8
  Adi Hvt8
 • :adi_hvt19:
  Adi Hvt19
  Adi Hvt19
 • :adi_hvt9:
  Adi Hvt9
  Adi Hvt9
 • :adi_hvt20:
  Adi Hvt20
  Adi Hvt20
 • :adi_hvt10:
  Adi Hvt10
  Adi Hvt10
 • :adi_hvt21:
  Adi Hvt21
  Adi Hvt21
 • :adi_hvt11:
  Adi Hvt11
  Adi Hvt11
 • :adi_hvt1:
  Adi Hvt1
  Adi Hvt1
 • :adi_hvt12:
  Adi Hvt12
  Adi Hvt12
 • :adi_hvt2:
  Adi Hvt2
  Adi Hvt2
 • :adi_hvt13:
  Adi Hvt13
  Adi Hvt13
 • :adi_hvt3:
  Adi Hvt3
  Adi Hvt3
 • :adi_hvt14:
  Adi Hvt14
  Adi Hvt14
 • :adi_hvt4:
  Adi Hvt4
  Adi Hvt4
 • :adi_hvt15:
  Adi Hvt15
  Adi Hvt15
 • :adi_hvt5:
  Adi Hvt5
  Adi Hvt5
 • :adi_hvt16:
  Adi Hvt16
  Adi Hvt16
 • :adi_hvt6:
  Adi Hvt6
  Adi Hvt6
 • :adi_hvt17:
  Adi Hvt17
  Adi Hvt17
 • :adi_hvt7:
  Adi Hvt7
  Adi Hvt7
 • Emo Baifu
 • :baifu058:
  Baifu058
  Baifu058
 • :baifu026:
  Baifu026
  Baifu026
 • :baifu005:
  Baifu005
  Baifu005
 • :baifu069:
  Baifu069
  Baifu069
 • :baifu037:
  Baifu037
  Baifu037
 • :baifu048:
  Baifu048
  Baifu048
 • :baifu016:
  Baifu016
  Baifu016
 • :baifu059:
  Baifu059
  Baifu059
 • :baifu027:
  Baifu027
  Baifu027
 • :baifu006:
  Baifu006
  Baifu006
 • :baifu070:
  Baifu070
  Baifu070
 • :baifu038:
  Baifu038
  Baifu038
 • :baifu049:
  Baifu049
  Baifu049
 • :baifu017:
  Baifu017
  Baifu017
 • :baifu060:
  Baifu060
  Baifu060
 • :baifu028:
  Baifu028
  Baifu028
 • :baifu007:
  Baifu007
  Baifu007
 • :baifu071:
  Baifu071
  Baifu071
 • :baifu039:
  Baifu039
  Baifu039
 • :baifu050:
  Baifu050
  Baifu050
 • :baifu018:
  Baifu018
  Baifu018
 • :baifu061:
  Baifu061
  Baifu061
 • :baifu029:
  Baifu029
  Baifu029
 • :baifu008:
  Baifu008
  Baifu008
 • :baifu072:
  Baifu072
  Baifu072
 • :baifu040:
  Baifu040
  Baifu040
 • :baifu051:
  Baifu051
  Baifu051
 • :baifu019:
  Baifu019
  Baifu019
 • :baifu062:
  Baifu062
  Baifu062
 • :baifu030:
  Baifu030
  Baifu030
 • :baifu009:
  Baifu009
  Baifu009
 • :baifu041:
  Baifu041
  Baifu041
 • :baifu052:
  Baifu052
  Baifu052
 • :baifu020:
  Baifu020
  Baifu020
 • :baifu063:
  Baifu063
  Baifu063
 • :baifu031:
  Baifu031
  Baifu031
 • :baifu010:
  Baifu010
  Baifu010
 • :baifu042:
  Baifu042
  Baifu042
 • :baifu053:
  Baifu053
  Baifu053
 • :baifu021:
  Baifu021
  Baifu021
 • :baifu064:
  Baifu064
  Baifu064
 • :baifu032:
  Baifu032
  Baifu032
 • :baifu011:
  Baifu011
  Baifu011
 • :baifu043:
  Baifu043
  Baifu043
 • :baifu054:
  Baifu054
  Baifu054
 • :baifu022:
  Baifu022
  Baifu022
 • :baifu001:
  Baifu001
  Baifu001
 • :baifu065:
  Baifu065
  Baifu065
 • :baifu033:
  Baifu033
  Baifu033
 • :baifu012:
  Baifu012
  Baifu012
 • :baifu044:
  Baifu044
  Baifu044
 • :baifu055:
  Baifu055
  Baifu055
 • :baifu023:
  Baifu023
  Baifu023
 • :baifu002:
  Baifu002
  Baifu002
 • :baifu066:
  Baifu066
  Baifu066
 • :baifu034:
  Baifu034
  Baifu034
 • :baifu013:
  Baifu013
  Baifu013
 • :baifu045:
  Baifu045
  Baifu045
 • :baifu056:
  Baifu056
  Baifu056
 • :baifu024:
  Baifu024
  Baifu024
 • :baifu003:
  Baifu003
  Baifu003
 • :baifu067:
  Baifu067
  Baifu067
 • :baifu035:
  Baifu035
  Baifu035
 • :baifu014:
  Baifu014
  Baifu014
 • :baifu046:
  Baifu046
  Baifu046
 • :baifu057:
  Baifu057
  Baifu057
 • :baifu025:
  Baifu025
  Baifu025
 • :baifu004:
  Baifu004
  Baifu004
 • :baifu068:
  Baifu068
  Baifu068
 • :baifu036:
  Baifu036
  Baifu036
 • :baifu047:
  Baifu047
  Baifu047
 • :baifu015:
  Baifu015
  Baifu015
 • Emo LinhTinh
 • :ech(12):
  Ech(12)
  Ech(12)
 • :ok:
  Ok
  Ok
 • :gg:
  Gg
  Gg
 • :ech(2):
  Ech(2)
  Ech(2)
 • :ech(13):
  Ech(13)
  Ech(13)
 • :ppz:
  Ppz
  Ppz
 • :h:
  H
  H
 • :ech(3):
  Ech(3)
  Ech(3)
 • :hxbt:
  Hxbt
  Hxbt
 • :ech:
  Ech
  Ech
 • :q:
  Q
  Q
 • :ech(4):
  Ech(4)
  Ech(4)
 • :jiny:
  Jiny
  Jiny
 • :ech20(1):
  Ech20(1)
  Ech20(1)
 • :q2:
  Q2
  Q2
 • :tx:
  Tx
  Tx
 • :ech(5):
  Ech(5)
  Ech(5)
 • :jk:
  Jk
  Jk
 • :r:
  R
  R
 • :w:
  W
  W
 • :ech(6):
  Ech(6)
  Ech(6)
 • :ka:
  Ka
  Ka
 • :sb:
  Sb
  Sb
 • :cf:
  Cf
  Cf
 • :wx:
  Wx
  Wx
 • :ech(7):
  Ech(7)
  Ech(7)
 • :lks:
  Lks
  Lks
 • :smm:
  Smm
  Smm
 • :cq:
  Cq
  Cq
 • :xhmg:
  Xhmg
  Xhmg
 • :ech(8):
  Ech(8)
  Ech(8)
 • :ll:
  Ll
  Ll
 • :cx:
  Cx
  Cx
 • :y:
  Y
  Y
 • :ech(9):
  Ech(9)
  Ech(9)
 • :ltq:
  Ltq
  Ltq
 • :bz:
  Bz
  Bz
 • :t:
  T
  T
 • :ddh:
  Ddh
  Ddh
 • :yw:
  Yw
  Yw
 • :ech(10):
  Ech(10)
  Ech(10)
 • :tq:
  Tq
  Tq
 • :ng:
  Ng
  Ng
 • :tian:
  Tian
  Tian
 • :e:
  E
  E
 • :zka:
  Zka
  Zka
 • :ech(11):
  Ech(11)
  Ech(11)
 • :no:
  No
  No
 • :e2:
  E2
  E2
 • :zt:
  Zt
  Zt
 • Emo Mèo
 • :041:
  041
  041
 • :th_082_-1:
  Th 082 1
  Th 082 1
 • :congratz:
  Congratz
  Congratz
 • :053:
  053
  053
 • :018:
  018
  018
 • :th_093:
  Th 093
  Th 093
 • :hi:
  Hi
  Hi
 • :068:
  068
  068
 • :be_eaten:
  Be Eaten
  Be Eaten
 • :029:
  029
  029
 • :042:
  042
  042
 • :th_086_64color:
  Th 086 64color
  Th 086 64color
 • :dead:
  Dead
  Dead
 • :054:
  054
  054
 • :019:
  019
  019
 • :th_094_02:
  Th 094 02
  Th 094 02
 • :huwet:
  Huwet
  Huwet
 • :069:
  069
  069
 • :031:
  031
  031
 • :043:
  043
  043
 • :th_087_:
  Th 087
  Th 087
 • :die_die:
  Die Die
  Die Die
 • :059:
  059
  059
 • :070:
  070
  070
 • :020:
  020
  020
 • :th_095_:
  Th 095
  Th 095
 • :loa_loa:
  Loa Loa
  Loa Loa
 • :032:
  032
  032
 • :044:
  044
  044
 • :002:
  002
  002
 • :th_088_:
  Th 088
  Th 088
 • :eye_wide:
  Eye Wide
  Eye Wide
 • :060:
  060
  060
 • :071:
  071
  071
 • :021:
  021
  021
 • :th_096_K:
  Th 096 K
  Th 096 K
 • :nosey:
  Nosey
  Nosey
 • :033:
  033
  033
 • :045:
  045
  045
 • :003:
  003
  003
 • :th_089_01:
  Th 089 01
  Th 089 01
 • :frozesweat:
  Frozesweat
  Frozesweat
 • :061:
  061
  061
 • :072:
  072
  072
 • :022:
  022
  022
 • :th_098_:
  Th 098
  Th 098
 • :not_listen:
  Not Listen
  Not Listen
 • :034:
  034
  034
 • :046:
  046
  046
 • :008:
  008
  008
 • :th_089_02:
  Th 089 02
  Th 089 02
 • :gongxi:
  Gongxi
  Gongxi
 • :062:
  062
  062
 • :073:
  073
  073
 • :023:
  023
  023
 • :th_099_:
  Th 099
  Th 099
 • :phew:
  Phew
  Phew
 • :035:
  035
  035
 • :047:
  047
  047
 • :009:
  009
  009
 • :th_090_:
  Th 090
  Th 090
 • :hafroze:
  Hafroze
  Hafroze
 • :063:
  063
  063
 • :074:
  074
  074
 • :024:
  024
  024
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :036:
  036
  036
 • :try:
  Try
  Try
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :048:
  048
  048
 • :011:
  011
  011
 • :th_091_-1:
  Th 091 1
  Th 091 1
 • :haha_hammer:
  Haha Hammer
  Haha Hammer
 • :064:
  064
  064
 • :075:
  075
  075
 • :025:
  025
  025
 • :sadcorner:
  Sadcorner
  Sadcorner
 • :038:
  038
  038
 • :056:
  056
  056
 • :049:
  049
  049
 • :013:
  013
  013
 • :th_091_:
  Th 091
  Th 091
 • :head_hot:
  Head Hot
  Head Hot
 • :065:
  065
  065
 • :077:
  077
  077
 • :026:
  026
  026
 • :039:
  039
  039
 • :057:
  057
  057
 • :stress:
  Stress
  Stress
 • :051:
  051
  051
 • :016:
  016
  016
 • :th_091_QQ:
  Th 091 QQ
  Th 091 QQ
 • :head_shake:
  Head Shake
  Head Shake
 • :066:
  066
  066
 • :078:
  078
  078
 • :027:
  027
  027
 • :040:
  040
  040
 • :058:
  058
  058
 • :th_075_:
  Th 075
  Th 075
 • :052:
  052
  052
 • :017:
  017
  017
 • :th_092_:
  Th 092
  Th 092
 • :head_sigh:
  Head Sigh
  Head Sigh
 • :067:
  067
  067
 • :83:
  83
  83
 • :028:
  028
  028
 • Emo Popo
 • :too_sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :hell_boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :beated:
  Beated
  Beated
 • :sexy_girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :confident:
  Confident
  Confident
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :beat_brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :what:
  What
  What
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :beat_plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :beat_shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :still_dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :big_smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :after_boom:
  After Boom
  After Boom
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :ah:
  Ah
  Ah
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :burn_joss_stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :feel_good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :sweet_kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :go:
  Go
  Go
 • :bad_smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • HVT
 • :chuyenhvt:
  Chuyenhvt
  Chuyenhvt
 • Lả lướt
 • :lovutun:
  Lovutun
  Lovutun
 • :4daysb4final:
  4daysb4final
  4daysb4final
 • :eatfortuea:
  Eatfortuea
  Eatfortuea
 • :music:
  Music
  Music
 • :5daysb4final:
  5daysb4final
  5daysb4final
 • :fr:
  Fr
  Fr
 • :tt01:
  Tt01
  Tt01
 • :6daysb4final:
  6daysb4final
  6daysb4final
 • :hit:
  Hit
  Hit
 • :newschoolsemester:
  Newschoolsemester
  Newschoolsemester
 • :tt02:
  Tt02
  Tt02
 • :7daysb4final:
  7daysb4final
  7daysb4final
 • :hourb4final:
  Hourb4final
  Hourb4final
 • :nightb4final:
  Nightb4final
  Nightb4final
 • :tt06:
  Tt06
  Tt06
 • :afterfinal:
  Afterfinal
  Afterfinal
 • :hugyuae:
  Hugyuae
  Hugyuae
 • :pingheia:
  Pingheia
  Pingheia
 • :tt07:
  Tt07
  Tt07
 • :aftermidterm:
  Aftermidterm
  Aftermidterm
 • :khocbyekhoc:
  Khocbyekhoc
  Khocbyekhoc
 • :runtuntun:
  Runtuntun
  Runtuntun
 • :walkoutexamhall:
  Walkoutexamhall
  Walkoutexamhall
 • :1dayb4final:
  1dayb4final
  1dayb4final
 • :b4final:
  B4final
  B4final
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :s:
  S
  S
 • :1stweek:
  1stweek
  1stweek
 • :b4midterm:
  B4midterm
  B4midterm
 • :knowfinalschedule:
  Knowfinalschedule
  Knowfinalschedule
 • :smartlak:
  Smartlak
  Smartlak
 • :2laklak:
  2laklak
  2laklak
 • :bumkingti:
  Bumkingti
  Bumkingti
 • :laclac:
  Laclac
  Laclac
 • :stawraw:
  Stawraw
  Stawraw
 • :2ndweek:
  2ndweek
  2ndweek
 • :duringfinal:
  Duringfinal
  Duringfinal
 • :lookupsmi:
  Lookupsmi
  Lookupsmi
 • :tt0:
  Tt0
  Tt0
 • :3daysb4final:
  3daysb4final
  3daysb4final
 • :duringmidterm:
  Duringmidterm
  Duringmidterm
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • \m/
  rock on
  rock on
 • 8-}
  silly
  silly
 • ;)
  winking
  winking
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-<
  sigh
  sigh
 • x-(
  angry
  angry
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • o:-)
  angel
  angel
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • <:-P
  party
  party
 • :D
  big green
  big green
 • (*)
  star
  star
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • :>
  smug
  smug
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • *-:)
  idea
  idea
 • :-B
  nerd
  nerd
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • (:|
  yawn
  yawn
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • b-)
  cool
  cool
 • 8-x
  skull
  skull
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • :-c
  call me
  call me
 • :@)
  pig
  pig
 • :-s
  worried
  worried
 • =:)
  bug
  bug
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :-/
  confused
  confused
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • 3:-O
  cow
  cow
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • >-)
  alien
  alien
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • o->
  hiro
  hiro
 • :bz
  bee
  bee
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-h
  wave
  wave
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • >:)
  devil
  devil
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • L-)
  loser
  loser
 • o=>
  billy
  billy
 • [..]
  transformer
  transformer
 • =D>
  applause
  applause
 • :">
  blushing
  blushing
 • :-t
  time out
  time out
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :((
  crying
  crying
 • [-O<
  praying
  praying
 • :-&
  sick
  sick
 • o-+
  april
  april
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :P
  tongue
  tongue
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • @};-
  rose
  rose
 • :))
  laughing
  laughing
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :|
  straight face
  straight face
 • :-"
  whistling
  whistling
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :)
  happy
  happy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :^o
  liar
  liar
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • %-(
  not listening
  not listening
 • **==
  flag
  flag
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :o)
  clown
  clown
 • :(
  sad
  sad
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • YoYo
 • :KhiCon029:
  KhiCon029
  KhiCon029
 • :KhiCon157:
  KhiCon157
  KhiCon157
 • :KhiCon226:
  KhiCon226
  KhiCon226
 • :KhiCon125:
  KhiCon125
  KhiCon125
 • :KhiCon196:
  KhiCon196
  KhiCon196
 • :KhiCon093:
  KhiCon093
  KhiCon093
 • :KhiCon061:
  KhiCon061
  KhiCon061
 • :KhiCon189:
  KhiCon189
  KhiCon189
 • :KhiCon168:
  KhiCon168
  KhiCon168
 • :KhiCon008:
  KhiCon008
  KhiCon008
 • :KhiCon136:
  KhiCon136
  KhiCon136
 • :KhiCon205:
  KhiCon205
  KhiCon205
 • :KhiCon104:
  KhiCon104
  KhiCon104
 • :KhiCon072:
  KhiCon072
  KhiCon072
 • :KhiCon040:
  KhiCon040
  KhiCon040
 • :KhiCon019:
  KhiCon019
  KhiCon019
 • :KhiCon147:
  KhiCon147
  KhiCon147
 • :KhiCon216:
  KhiCon216
  KhiCon216
 • :KhiCon115:
  KhiCon115
  KhiCon115
 • :KhiCon083:
  KhiCon083
  KhiCon083
 • :KhiCon051:
  KhiCon051
  KhiCon051
 • :KhiCon179:
  KhiCon179
  KhiCon179
 • :KhiCon030:
  KhiCon030
  KhiCon030
 • :KhiCon158:
  KhiCon158
  KhiCon158
 • :KhiCon227:
  KhiCon227
  KhiCon227
 • :KhiCon126:
  KhiCon126
  KhiCon126
 • :KhiCon197:
  KhiCon197
  KhiCon197
 • :KhiCon094:
  KhiCon094
  KhiCon094
 • :KhiCon062:
  KhiCon062
  KhiCon062
 • :KhiCon190:
  KhiCon190
  KhiCon190
 • :KhiCon169:
  KhiCon169
  KhiCon169
 • :KhiCon009:
  KhiCon009
  KhiCon009
 • :KhiCon137:
  KhiCon137
  KhiCon137
 • :KhiCon206:
  KhiCon206
  KhiCon206
 • :KhiCon105:
  KhiCon105
  KhiCon105
 • :KhiCon073:
  KhiCon073
  KhiCon073
 • :KhiCon041:
  KhiCon041
  KhiCon041
 • :KhiCon020:
  KhiCon020
  KhiCon020
 • :KhiCon148:
  KhiCon148
  KhiCon148
 • :KhiCon217:
  KhiCon217
  KhiCon217
 • :KhiCon116:
  KhiCon116
  KhiCon116
 • :KhiCon084:
  KhiCon084
  KhiCon084
 • :KhiCon052:
  KhiCon052
  KhiCon052
 • :KhiCon180:
  KhiCon180
  KhiCon180
 • :KhiCon031:
  KhiCon031
  KhiCon031
 • :KhiCon159:
  KhiCon159
  KhiCon159
 • :KhiCon228:
  KhiCon228
  KhiCon228
 • :KhiCon127:
  KhiCon127
  KhiCon127
 • :KhiCon198:
  KhiCon198
  KhiCon198
 • :KhiCon095:
  KhiCon095
  KhiCon095
 • :KhiCon063:
  KhiCon063
  KhiCon063
 • :KhiCon191:
  KhiCon191
  KhiCon191
 • :KhiCon170:
  KhiCon170
  KhiCon170
 • :KhiCon010:
  KhiCon010
  KhiCon010
 • :KhiCon138:
  KhiCon138
  KhiCon138
 • :KhiCon207:
  KhiCon207
  KhiCon207
 • :KhiCon106:
  KhiCon106
  KhiCon106
 • :KhiCon074:
  KhiCon074
  KhiCon074
 • :KhiCon042:
  KhiCon042
  KhiCon042
 • :KhiCon021:
  KhiCon021
  KhiCon021
 • :KhiCon149:
  KhiCon149
  KhiCon149
 • :KhiCon218:
  KhiCon218
  KhiCon218
 • :KhiCon117:
  KhiCon117
  KhiCon117
 • :KhiCon085:
  KhiCon085
  KhiCon085
 • :KhiCon053:
  KhiCon053
  KhiCon053
 • :KhiCon181:
  KhiCon181
  KhiCon181
 • :KhiCon032:
  KhiCon032
  KhiCon032
 • :KhiCon160:
  KhiCon160
  KhiCon160
 • :KhiCon229:
  KhiCon229
  KhiCon229
 • :KhiCon128:
  KhiCon128
  KhiCon128
 • :KhiCon199:
  KhiCon199
  KhiCon199
 • :KhiCon096:
  KhiCon096
  KhiCon096
 • :KhiCon064:
  KhiCon064
  KhiCon064
 • :KhiCon192:
  KhiCon192
  KhiCon192
 • :KhiCon171:
  KhiCon171
  KhiCon171
 • :KhiCon011:
  KhiCon011
  KhiCon011
 • :KhiCon139:
  KhiCon139
  KhiCon139
 • :KhiCon208:
  KhiCon208
  KhiCon208
 • :KhiCon107:
  KhiCon107
  KhiCon107
 • :KhiCon075:
  KhiCon075
  KhiCon075
 • :KhiCon043:
  KhiCon043
  KhiCon043
 • :KhiCon022:
  KhiCon022
  KhiCon022
 • :KhiCon150:
  KhiCon150
  KhiCon150
 • :KhiCon219:
  KhiCon219
  KhiCon219
 • :KhiCon118:
  KhiCon118
  KhiCon118
 • :KhiCon086:
  KhiCon086
  KhiCon086
 • :KhiCon054:
  KhiCon054
  KhiCon054
 • :KhiCon182:
  KhiCon182
  KhiCon182
 • :KhiCon033:
  KhiCon033
  KhiCon033
 • :KhiCon161:
  KhiCon161
  KhiCon161
 • :KhiCon001:
  KhiCon001
  KhiCon001
 • :KhiCon129:
  KhiCon129
  KhiCon129
 • :KhiCon200:
  KhiCon200
  KhiCon200
 • :KhiCon097:
  KhiCon097
  KhiCon097
 • :KhiCon065:
  KhiCon065
  KhiCon065
 • :KhiCon193:
  KhiCon193
  KhiCon193
 • :KhiCon012:
  KhiCon012
  KhiCon012
 • :KhiCon140:
  KhiCon140
  KhiCon140
 • :KhiCon209:
  KhiCon209
  KhiCon209
 • :KhiCon108:
  KhiCon108
  KhiCon108
 • :KhiCon076:
  KhiCon076
  KhiCon076
 • :KhiCon044:
  KhiCon044
  KhiCon044
 • :KhiCon172:
  KhiCon172
  KhiCon172
 • :KhiCon023:
  KhiCon023
  KhiCon023
 • :KhiCon151:
  KhiCon151
  KhiCon151
 • :KhiCon220:
  KhiCon220
  KhiCon220
 • :KhiCon119:
  KhiCon119
  KhiCon119
 • :KhiCon087:
  KhiCon087
  KhiCon087
 • :KhiCon055:
  KhiCon055
  KhiCon055
 • :KhiCon183:
  KhiCon183
  KhiCon183
 • :KhiCon034:
  KhiCon034
  KhiCon034
 • :KhiCon162:
  KhiCon162
  KhiCon162
 • :KhiCon002:
  KhiCon002
  KhiCon002
 • :KhiCon130:
  KhiCon130
  KhiCon130
 • :KhiCon098:
  KhiCon098
  KhiCon098
 • :KhiCon066:
  KhiCon066
  KhiCon066
 • :KhiCon013:
  KhiCon013
  KhiCon013
 • :KhiCon141:
  KhiCon141
  KhiCon141
 • :KhiCon210:
  KhiCon210
  KhiCon210
 • :KhiCon109:
  KhiCon109
  KhiCon109
 • :KhiCon077:
  KhiCon077
  KhiCon077
 • :KhiCon045:
  KhiCon045
  KhiCon045
 • :KhiCon173:
  KhiCon173
  KhiCon173
 • :KhiCon024:
  KhiCon024
  KhiCon024
 • :KhiCon152:
  KhiCon152
  KhiCon152
 • :KhiCon221:
  KhiCon221
  KhiCon221
 • :KhiCon120:
  KhiCon120
  KhiCon120
 • :KhiCon088:
  KhiCon088
  KhiCon088
 • :KhiCon056:
  KhiCon056
  KhiCon056
 • :KhiCon184:
  KhiCon184
  KhiCon184
 • :KhiCon035:
  KhiCon035
  KhiCon035
 • :KhiCon163:
  KhiCon163
  KhiCon163
 • :KhiCon003:
  KhiCon003
  KhiCon003
 • :KhiCon131:
  KhiCon131
  KhiCon131
 • :KhiCon099:
  KhiCon099
  KhiCon099
 • :KhiCon067:
  KhiCon067
  KhiCon067
 • :KhiCon014:
  KhiCon014
  KhiCon014
 • :KhiCon142:
  KhiCon142
  KhiCon142
 • :KhiCon211:
  KhiCon211
  KhiCon211
 • :KhiCon110:
  KhiCon110
  KhiCon110
 • :KhiCon078:
  KhiCon078
  KhiCon078
 • :KhiCon046:
  KhiCon046
  KhiCon046
 • :KhiCon174:
  KhiCon174
  KhiCon174
 • :KhiCon025:
  KhiCon025
  KhiCon025
 • :KhiCon153:
  KhiCon153
  KhiCon153
 • :KhiCon222:
  KhiCon222
  KhiCon222
 • :KhiCon121:
  KhiCon121
  KhiCon121
 • :KhiCon089:
  KhiCon089
  KhiCon089
 • :KhiCon057:
  KhiCon057
  KhiCon057
 • :KhiCon185:
  KhiCon185
  KhiCon185
 • :KhiCon036:
  KhiCon036
  KhiCon036
 • :KhiCon164:
  KhiCon164
  KhiCon164
 • :KhiCon004:
  KhiCon004
  KhiCon004
 • :KhiCon132:
  KhiCon132
  KhiCon132
 • :KhiCon201:
  KhiCon201
  KhiCon201
 • :KhiCon100:
  KhiCon100
  KhiCon100
 • :KhiCon068:
  KhiCon068
  KhiCon068
 • :KhiCon015:
  KhiCon015
  KhiCon015
 • :KhiCon143:
  KhiCon143
  KhiCon143
 • :KhiCon212:
  KhiCon212
  KhiCon212
 • :KhiCon111:
  KhiCon111
  KhiCon111
 • :KhiCon079:
  KhiCon079
  KhiCon079
 • :KhiCon047:
  KhiCon047
  KhiCon047
 • :KhiCon175:
  KhiCon175
  KhiCon175
 • :KhiCon026:
  KhiCon026
  KhiCon026
 • :KhiCon154:
  KhiCon154
  KhiCon154
 • :KhiCon223:
  KhiCon223
  KhiCon223
 • :KhiCon122:
  KhiCon122
  KhiCon122
 • :KhiCon090:
  KhiCon090
  KhiCon090
 • :KhiCon058:
  KhiCon058
  KhiCon058
 • :KhiCon186:
  KhiCon186
  KhiCon186
 • :KhiCon037:
  KhiCon037
  KhiCon037
 • :KhiCon165:
  KhiCon165
  KhiCon165
 • :KhiCon005:
  KhiCon005
  KhiCon005
 • :KhiCon133:
  KhiCon133
  KhiCon133
 • :KhiCon202:
  KhiCon202
  KhiCon202
 • :KhiCon101:
  KhiCon101
  KhiCon101
 • :KhiCon069:
  KhiCon069
  KhiCon069
 • :KhiCon016:
  KhiCon016
  KhiCon016
 • :KhiCon144:
  KhiCon144
  KhiCon144
 • :KhiCon213:
  KhiCon213
  KhiCon213
 • :KhiCon112:
  KhiCon112
  KhiCon112
 • :KhiCon080:
  KhiCon080
  KhiCon080
 • :KhiCon048:
  KhiCon048
  KhiCon048
 • :KhiCon176:
  KhiCon176
  KhiCon176
 • :KhiCon027:
  KhiCon027
  KhiCon027
 • :KhiCon155:
  KhiCon155
  KhiCon155
 • :KhiCon224:
  KhiCon224
  KhiCon224
 • :KhiCon123:
  KhiCon123
  KhiCon123
 • :KhiCon091:
  KhiCon091
  KhiCon091
 • :KhiCon059:
  KhiCon059
  KhiCon059
 • :KhiCon187:
  KhiCon187
  KhiCon187
 • :KhiCon166:
  KhiCon166
  KhiCon166
 • :KhiCon006:
  KhiCon006
  KhiCon006
 • :KhiCon134:
  KhiCon134
  KhiCon134
 • :KhiCon203:
  KhiCon203
  KhiCon203
 • :KhiCon102:
  KhiCon102
  KhiCon102
 • :KhiCon070:
  KhiCon070
  KhiCon070
 • :KhiCon038:
  KhiCon038
  KhiCon038
 • :KhiCon017:
  KhiCon017
  KhiCon017
 • :KhiCon145:
  KhiCon145
  KhiCon145
 • :KhiCon214:
  KhiCon214
  KhiCon214
 • :KhiCon113:
  KhiCon113
  KhiCon113
 • :KhiCon081:
  KhiCon081
  KhiCon081
 • :KhiCon049:
  KhiCon049
  KhiCon049
 • :KhiCon177:
  KhiCon177
  KhiCon177
 • :KhiCon028:
  KhiCon028
  KhiCon028
 • :KhiCon156:
  KhiCon156
  KhiCon156
 • :KhiCon225:
  KhiCon225
  KhiCon225
 • :KhiCon124:
  KhiCon124
  KhiCon124
 • :KhiCon195:
  KhiCon195
  KhiCon195
 • :KhiCon092:
  KhiCon092
  KhiCon092
 • :KhiCon060:
  KhiCon060
  KhiCon060
 • :KhiCon188:
  KhiCon188
  KhiCon188
 • :KhiCon167:
  KhiCon167
  KhiCon167
 • :KhiCon007:
  KhiCon007
  KhiCon007
 • :KhiCon135:
  KhiCon135
  KhiCon135
 • :KhiCon204:
  KhiCon204
  KhiCon204
 • :KhiCon103:
  KhiCon103
  KhiCon103
 • :KhiCon194:
  KhiCon194
  KhiCon194
 • :KhiCon071:
  KhiCon071
  KhiCon071
 • :KhiCon039:
  KhiCon039
  KhiCon039
 • :KhiCon018:
  KhiCon018
  KhiCon018
 • :KhiCon146:
  KhiCon146
  KhiCon146
 • :KhiCon215:
  KhiCon215
  KhiCon215
 • :KhiCon114:
  KhiCon114
  KhiCon114
 • :KhiCon082:
  KhiCon082
  KhiCon082
 • :KhiCon050:
  KhiCon050
  KhiCon050
 • :KhiCon178:
  KhiCon178
  KhiCon178